مسلم است در کتب تاریخ چیزهایی برای ما نقل شده است که قدرتهای حاکم می خواستند ما باور کنیم و کتمان حقایق در این گونه کتب تاریخی امری قطعی می باشد.

بر این اساس ما باید برای درک حقایق به آنچه قرآن در مورد جامعه صدر اسلام تصویر کرده بنگریم و آن را ملاک تحلیل تاریخ بدانیم.


در صورت عدم مشاهده فایل اینجا را کلیک نمایید