تقریر:

     بحوث حول الامامة فی معنی الامام والوالی
     به کوشش: سید حسین حائری
     روشنای مهر، تهران، ۱۳۸۷ش.
     موسسه فرهنگ جعفری