ترجمه:
     الکافی
     نویسنده: محمد الکلینی الرازی
     مؤسسه جهانی خدمات اسلامی، تهران، 1978م.، 17 جلد
      الکتب الأربعة، چاپ دوم، انصاریان، قم، ۱۴۲۶ق.، 2 جلد، اشراف: صادق برزگر بفرویی