آثار علامه جعفری

     غزوة تبوک فی ضوء القرآن الکریم

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
      التعریب: الاستاذ کاظم الخاقانی
      تک، 1396.

 

 

     تعلیقات کافی پی نوشت هایی بر کتاب الحجه اصول کافی

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    
      تک، 1396

 

 

     آیین های دینی ـ شیعی  (ترجمه طقوس الشعة الدینیة)

     علامه شیخ محمد رضا جعفری

     ترجمه حسین محمدی
    
      تک، تهران، 1397

 

 

     غزوه تبوک در پرتو قرآن کریم

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    
      مهر، تهران، 1397.

 

 

     غزوه احد در پرتو قرآن

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    تدوین: حسن جهاندیده
     مهر، تهران، 1395.

     دفتر حفظ، تدوین و نشر آثار علامه محمد رضا جعفری

 

 

     غزوة احد فی ضوء القرآن الکریم

     تقریرا لابحاث العلامة آیه الله الشیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
    تعریب : العلامه السید محمد شعاع فاخر
     تک، تهران، 1437 ق.

 

 

     ترجمه الامام الحسین بن علی من تاریخ مدینه دمشق

     تصحیح و استدراک العلامة آیه الله الشیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
    اعداد : السید نصر الله الموسوی
     تک، تهران، 1437 ق.

 

 

     ترجمه الامام الحسن بن علی من تاریخ مدینه دمشق

     تصحیح و استدراک العلامة آیه الله الشیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
    اعداد : السید نصر الله الموسوی
     تک، تهران، 1437 ق.

 

 

     طقوس الشیعة الدینیة

     العلامة شیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
     تحقیق و اخراج: الشیخ حسین المحمدی
     تک، تهران، 1437 ق.

 

 

     ترجمه ابوحنیفه

     جمع و تبویب مرحوم آیت الله علامه شیخ محمدرضا جعفری (قدس سره)
     به کوشش: شیخ عبدالامیر محمدی
     تک، قم، 1437 ق.