منشورات بنیاد

علاقه مندان به تهیه آثار علامه شیخ محمد رضا جعفری قدس سره و همچنین دیگر منشورات بنیاد فرهنگ جعفری می توانند با مراجعه حضوری به محل این بنیاد به آدرس قم ـ بلوار امین ـ کوچه شماره 11 ـ پلاک 5، آثار مد نظر خود را تهیه نمایند و یا به صورت غیر حضوری، هر روزه (شنبه تا چهارشنبه) به غیر از روزهای تعطیل بین ساعات 15 تا 20 با شماره تلفن 02532917611 بخش تدوین آثار تماس بگیرند تا در اسرع وقت برایشان ارسال گردد.

     آیین های دینی ـ شیعی  (ترجمه طقوس الشعة الدینیة)

     علامه شیخ محمد رضا جعفری

     ترجمه حسین محمدی
    
      تک، تهران، 1397

 

 

     تعلیقات کافی پی نوشت هایی بر کتاب الحجه اصول کافی

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    
      تک، 1396

 

 

     غزوه تبوک در پرتو قرآن کریم

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    
      مهر، تهران، 1397.

 

 

     غزوة تبوک فی ضوء القرآن الکریم

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
      التعریب: الاستاذ کاظم الخاقانی
      تک، 1396.

 

 

     غزوه احد در پرتو قرآن

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    تدوین: حسن جهاندیده
     مهر، تهران، 1395.

 

 

     غزوة احد فی ضوء القرآن الکریم

     تقریرا لابحاث العلامة آیه الله الشیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
    تعریب : العلامه السید محمد شعاع فاخر
     تک، تهران، 1437 ق.

 

 

     ترجمه الامام الحسین بن علی من تاریخ مدینه دمشق

     تصحیح و استدراک العلامة آیه الله الشیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
    اعداد : السید نصر الله الموسوی
     تک، تهران، 1437 ق.

 

 

     ترجمه الامام الحسن بن علی من تاریخ مدینه دمشق

     تصحیح و استدراک العلامة آیه الله الشیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
    اعداد : السید نصر الله الموسوی
     تک، تهران، 1437 ق.

 

 

     طقوس الشیعة الدینیة

     العلامة شیخ محمدرضا الجعفری (قدس سره)
     تحقیق و اخراج: الشیخ حسین المحمدی
     تک، تهران، 1437 ق.