رديف

نام جزوه

مرحله اول

مرحله دوم (تدوين)

مرحله سوم

مرحله چهارم

پياده سازي نوار

تايپ

مقابله با نوار و تصحيح

فهرست نويسي

استخراج منابع

تدوين

بازبيني گروهي

تصحيح و ويراستاري نهايي

صفحه بندي نهايي

چاپ

1

غزوه تبوک

*

*

*

*

*

*

*

*

در حال

 

2

غزوه احد

*

*

*

*

*

*

*

*

در حال

 

3

غزوه بني نضير

*

*

*

*

*

*

در حال

 

در حال

 

4

احزاب

*

*

*

درحال

درحال

 

 

 

 

 

5

همسران پيامبر

*

*

*

*

*

*

*

*

در حال

 

6

آيه غار

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

7

بدر

*

*

*

*

*

*

در حال

 

 

 

8

آيه و من الناس من يعجبک

*

*

*

*

*

*

درحال

 

 

 

9