تقریر:

     احداث مرض النبی صلی الله علیه و آله و سلم
     به کوشش: علی قمی
     چاپ اول، نشر تک، تهران، ۱۳۸۹ش.
     موسسه فرهنگ جعفری