ویراستاری و مقدمه :

     تصحیح الاعتقاد (مقدمه)    
     نویسنده: شیخ م‍ف‍ی‍د    
     موسسه فرهنگ جعفری، قم، ۱۳۸۷ش