به کوشش: عبدالحسین طالعی

اين گفتار كه به زبان عربى است، تعليقات و استدراكات آيت الله شيخ محمدرضا جعفرى (1350ق / 1310 ش -1431 ق / 1389 ش) بر كتاب الغدير نوشته. علامه عبدالحسين امينى (1320 ق - 1370 ق) را در بر دارد. نويسنده در اين گفتار، بخشى از پژوهش هاى خود درباره مطالب كتاب الغدير را بر نسخه خود افزوده و پژوهشگران در پيگيرى محتواى كتاب، يارى مى رساند. اين تعليقات و استدراكات، براى نخستين بار، براساس نسخه اصلى مرحوم جعفرى انتشار مى يابد.

 
در صورت عدم مشاهده فایل اینجا را کلیک نمایید